חלוקה לרמות

Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
University of
Cambridge
ESOL Young
Learner exams
ALTE
A2 Basic user KET Flyers Level 1 Waystage user